Szukam pomocy

Jeśli szukasz pomocy oraz wsparcia

Zgłoś się do nas

Rodzicom i opiekunom Podopiecznych, Fundacja pomaga w zakresie kontaktów ze specjalistami ortopedii dziecięcej w Polsce i w USA.

Jesteśmy po to, aby pomagać teraz, ponieważ te dzieci nie mogą czekać do jutra, dla nich ważne jest dziś. Podejmujemy wyzwania, bo wierzymy, że dla dziecka warto poświęcić wszystko. Działamy, aby zapewnić dzieciom z wadami wrodzonymi opiekę na najwyższym światowym poziomie, aby dać im szansę na uśmiech, radość ale przede wszystkim szansę na poruszanie się na własnych nóżkach.

Pomagamy leczyć wady wrodzone

Nasza Fundacja to źródło nadziei dla dzieci z wrodzonymi wadami kończyn. Dzięki nowoczesnemu podejściu medycznemu i terapiom rehabilitacyjnym, wspomagamy nie tylko opieką medyczną, ale także budujemy społeczność wspierającą młodych pacjentów i ich rodziny w odkrywaniu pełnego potencjału pomimo trudności.

Pomagamy w zakresie konsultacji, finansowania i rehabilitacji

Jesteśmy tu, aby wesprzeć. Oferujemy pomoc w obszarze konsultacji medycznych oraz specjalistycznej rehabilitacji. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie kompleksowej opieki, ale także stworzenie przyjaznej społeczności, która stawia na pierwszym miejscu pełny rozwój i szczęście naszych młodych podopiecznych.

Udzielamy porad w zakresie świadczeń, wyjazdów i finansowania

Nasza rola to również doradztwo i wsparcie. Działamy udzielając cennych porad dotyczących świadczeń medycznych, organizacji wyjazdów terapeutycznych oraz dostępnych opcji finansowania. Nasz zespół pomaga w zapewnieniu kompleksowej pomocy oraz w ułatwieniu drogi do zdrowia i pełnej radości naszym podopiecznym.

Jak zostać podopiecznym Fundacji?

1.

Porozumienie oraz wymagane dokumenty

Należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

 1. Podanie o objęcie opieką, założenie subkonta wraz z informacjami opisującymi chorobę dziecka, własnoręcznie podpisane ( rodzic lub prawny opiekun) wraz z adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem email. pobierz porozumienie
 2. Oryginalne zaświadczenie w języku polskim od lekarza specjalisty lub pierwszego kontaktu potwierdzające chorobę dziecka.
 3. Kopię oryginału orzeczenia o niepełnosprawności jeśli takowe jest już wydane.

Powyższe dokumenty prosimy przesłać na adres:
Fundacja Kochaj Życie
05-090 Raszyn-Rybie
ul. Miła 2

Po otrzymaniu dokumentów, Fundacja prześle do Państwa dokumenty, które prosimy wypełnić, podpisać i odesłać 1 kopię zwrotnie na adres Fundacji.

2.

Planowanie leczenia za granicą, wymagającego zgody NFZ

 1. Konsultacja z dr Paley
 2. Raport z odbytej konsultacji – po odbytej konsultacji z dr Paley, zwracamy się do kliniki , o wystawienie raportu z odbytej konsultacji, jest on bardzo pomocny przy wypełnianiu wniosku, oraz trzeba go załączyć do wniosku, kiedy już składamy go do NFZ
 3. Poszukiwanie lekarza, który podpisze nam wniosek, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 4. Wypełnianie wniosku:
 • wniosek należy wypełnić drukowanymi literami, 
 • w części I.B, zakreślamy pole 1.1.,
 • w części II.A., wpisujemy dane osoby kierowanej na leczenie zagraniczne, – w części II.B., dane osoby składającej wniosek,
 • w części III.A, dane lekarza wypełniającego wniosek,
 • wniosek z wypełnioną częścią I.B., II oraz VI ( spis załączników), należy przekazać lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego – specjaliście w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego leczenia, posiadającemu tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, lub o ile to możliwe/lekarz wyraził zgodę, wypełniamy część III.B samodzielnie i przekazujemy lekarzowi do sprawdzenia i podpisania,
 • wniosek z wypełnioną częścią I.B, II, III i VI, wraz z dokumentacją w zakresie objętym wnioskiem składa się do Centrali NFZ (ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa),
 • w przypadku dokumentacji medycznej sporządzonej w języku obcym (raport z odbytej konsultacji/ raport z przebytej operacji), do wniosku dołącza się tłumaczenie tej dokumentacji na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
 • Prezes NFZ może odmówić wydania zgody na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju, gdy w trakcie postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, że: wnioskowane świadczenie nie zostało ujęte w wykazie świadczeń gwarantowanych, przeprowadzenie wnioskowanego leczenia jest możliwe w ośrodkach krajowych, i tym samym przyniesie ono poprawę stanu zdrowia wnioskodawcy.

Koordynatorka ds. podopiecznych