Feliks Kozłowski

Numer podopiecznego/Protege’s ID: 101
50% Donated
Goal : 10.00 zł
0
Donors
5.00 zł
Donated
Wesprzyj

Login

Follow

Niedawno Feliks skończył trzy lata przez które przeszedł wiele. Jednak przed naszym małym wojownikiem są już kolejne wyzwania.

Feliks przyszedł na świat w dniu urodzin swojego taty we wrzesniu 2018 roku, jako skrajny wczesniak.

Od urodzenia był rehabilitowany. Pod kontrola wielu specjalistów. Jego rozwój fizyczny nie przebiegał harmonijnie co tłumaczono nam wcześniactwem. Wzmożone napięcie mięśniowe, spastyczność i ból z tym zwiazany towarzyszy nam w codziennym życiu.

Feliks od stycznia 2021 ma stwierdzone mózgowe porażenie dziecięce, a dokładnie hemiplegie prawostronna oraz stopę końsko szpotawą.

Gdy mogliśmy zabrać Feliksa do domu po ponad dwumiesięcznym pobycie na oddziale neonatologicznym syn był pod opieką rehabilitanta. Niestety intensywna rehabilitacja nie dawała zamierzonych efektów. Feliks miał bardzo duża asymetrię ciała. Jego prawa strona była mniej sprawna. Do dzisiaj przy infekcjach czy gorszym samopoczuciu głowa oraz ciało ucieka mu na prawa stronę. Jako rodzice szukaliśmy odpowiedzi na dolegliwości naszego syna, oczywiste było dla nas, że jest coś nie tak z jego fizycznym rozwojem.

Feliks od stycznia 2021 ma stwierdzone mózgowe porażenie dziecięce, a dokładnie hemiplegie prawostronna oraz stopę końsko szpotawą. Ta diagnoza była dla nas trudna, potrzebowaliśmy czasu żeby ją przepracować, ale wiedzieliśmy jedno, że należy działać i zrobić wszystko żeby pomoc naszemu upragnionemu dziecku.

Z nowym rokiem wróciliśmy na rehabilitację celowaną, która polega na rozciąganiu mięśni. Walczymy z czasem żeby nasz syn w przyszłości był sprawny i samodzielny. Przed nami terapia toksyną botulinową, gipsowanie nogi, zakup ortez oraz dwie operacje.

Aktualnie koszty neurorehabilitacji oraz dodatkowych zajęć jak hipoterapia pokrywamy sami. W tym momencie mimo naszych starań nie jesteśmy w stanie podołać finansowo i zapewnić Feliksowi wszystkich potrzebnych sprzętów, terapii i rehabilitacji.

Marzymy żeby zapewnić Felkowi dodatkowe zajęcia, które usprawnią jego ciało, wpłyną pozytywnie na zaburzoną sensorykę, ogólne samopoczucie, pozwolą nam sfinansować ortezy oraz polepszą codzienność Felka mimo niepełnosprawności, która będzie i jest jego towarzyszem życia.

******************************************************************

Recently, our son Feliks turned three years old, three years in which he went through a lot. However, there are still more challenges ahead for our little warrior.

Feliks was born on his father’s birthday in September 2018 as an extremely premature baby.

He went through rehabilitation sessions in the first months after his birth, under the control of many specialists. His physical development was not as harmonious as it should have due to his prematurity. Increased muscle tension, spasticity and associated pain accompany him, and us, in everyday life.

When we were able to take Feliks home, our son was under the care of a physiotherapist after spending more than two months in the neonatal ward. Unfortunately, intensive rehabilitation did not bring the intended results. Feliks has a considerable body asymmetry, and his right side was less functional. To this day, with infections or generic illnesses, his head and body tend to move to the right side. As parents, we searched for answers to our son’s ailments, as it was evident that there was something wrong with his physical development.

Since January 2021, Feliks has been diagnosed with cerebral palsy, namely right hemiplegia and clubfoot. This diagnosis was difficult for us, we needed time to work through it, but we knew that we should act and do everything to help our longed-for child.

We returned to perform the targeted rehabilitation with the new year, which involves stretching the muscles. We are fighting against time to make our son fit and independent in the future. Ahead of us is the botulinum toxin therapy, leg plastering, a purchase of orthoses and the subsequent two operations.

Currently, we cover the costs of neurorehabilitation and additional activities, such as hippotherapy. Despite our efforts, we are not able to cope financially and provide Feliks with all the necessary equipment, therapy and rehabilitation.

Our dream is to provide Felek with additional activities that will improve his body, resulting in a positive impact on impaired sensory, general well-being. Also, we wish to finance orthoses and improve Felek’s everyday and future life, despite his disability, which will be his companion for all his life.